LOGO

İNTERNET SİTESİ KULLANIM ŞARTNAMESİ

YASAL BİLDİRİM

ÖNEMLİ! LÜTFEN BU SİTEYİ KULLANMADAN ÖNCE BU YASAL BİLDİRİMİ DİKKATLE OKUYUNUZ.

Arateks Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bağlı ortaklık ve iştirakleri birbirinden bağımsız tüzel kişilikler olmak ile birlikte işbu Kullanım Şartları dâhilinde hep birlikte "Şirket" olarak anılacaklardır. İşbu Kullanım Şartları, Şirket'in Internet üzerinde adresinden ulaşılan internet sitesinin (bundan sonra kısaca "internet sitesi"; olarak anılacaktır) Internet kullanıcıları tarafından ziyaret edilmesi ve internet sitesi'nde yer alan herhangi bir bilgi, belge, değerlendirme, yorum, resim, görüntü, grafik, animasyon, ses, müzik, video kayıtları, çizim, istatikî şekil, değer, ticari marka, logo, yazılım, program kodları ve diğer içeriğin (bundan sonra hep birlikte "İçerik" olarak anılacaklardır) kullanım koşullarını düzenlemektedir. internet sitesi'ni ziyaret eden Internet kullanıcılarının (bundan sonra kısaca "Kullanıcılar" olarak anılacaklardır).

İnternet sitesi'ni ziyaret etmek veya İçerik'i kullanmak suretiyle işbu Kullanım Şartları'nı okumuş ve kabul etmiş oldukları farz olunmaktadır. Kullanıcılar, işbu Şartları okumamış veya okumuş olup da işbu Şartlara veya yürürlükte bulunan ilgili yasa veya düzenlemelere uygun davranmamış olmalarından kaynaklanabilecek her türlü zarar ve ziyandan dolayı Şirket'in, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin, lisans sahiplerinin, iş ortaklarının, internet sitesi'nin veya İçerik'in hazırlanmasında görev almış kişilerin ve/veya Şirket'in yetkilendirdiği diğer kişi veya kuruluşların doğmuş ve doğacak tüm zarar ve ziyanını masrafları ile birlikte (avukatlık masrafları dahil olmak üzere) tazminle mükelleftir.

İnternet sitesi ve İçerik üzerindeki tüm hak ve menfaatler (fikri ve sınaî mülkiyet hakları dâhil olmak üzere) Şirket'e ve/veya hak ve menfaatleri saklı üçüncü şahıslara aittir. Söz konusu İçerik'in internet sitesi'nde yayınlanıyor olması Kullanıcılar'a söz konusu İçerik üzerinde herhangi hak iddiasında veya tasarrufta bulunma imkânı vermemektedir.

İnternet sitesi ve İçerik;Arateks Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bu siteyi veya içeriğini güncelleme görevi yoktur. "Olduğu gibi" sunulmakta olup; doğru, tam, güncel, yeterli, ticari veya belirli başka bir amaca uygun olmaları Şirket tarafından hiçbir şekilde, sarih veya zımni olarak, garanti veya taahhüt edilmemektedir. İçerik'e ulaşılmasında yaşanan gecikme veya kesintiler bakımından Şirket'in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

İnternet sitesi kapsamında başka web sitelerine yönelik bağlantılara yalnızca bilgilendirme amacıyla yer verilmektedir. Şirket'in söz konusu web siteleri üzerinde denetim veya düzenleme yetkisi bulunmamaktadır. Şirket'in söz konusu web sitelerine ve içeriklerine ilişkin olarak (içeriklerinin doğruluğu, tamlığı, güncelliği, yeterliliği, ticari niteliği ve belirli bir amaca uygunlukları da dâhil olmak üzere) hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kullanıcıların, internet sitesi'ni veya internet sitesi'nden bağlantı verilen diğer web sitelerini ziyaret etmelerinden veya İçerik'e veya internet sitesi'nden bağlantı verilen web sitelerinin içeriğine dayanarak aldıkları herhangi bir karardan veya gerçekleştirdikleri herhangi bir işlemden kaynaklanabilecek zarar ve ziyan sebebiyle (Kullanıcılar'ın bilgisayarlarına veya sair donanımlarına bulaşabilecek virüs ve benzeri zararlı yazılımm sonucu meydana gelen tüm zarar ve ziyan dâhil olmak üzere) Şirket'in, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin, lisans sahiplerinin, iş ortaklarının, internet sitesi'nin ve/veya İçerik'in hazırlanmasında görev almış kişilerin ve/veya Şirket'in yetkilendirdiği diğer kişi veya kuruluşların hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Üçüncü kişi web sitelerinden internet sitesi'ne verilecek her türlü bağlantı Şirket'in önceden yazılı izninin alınmış olması kaydı ile mümkündür

İçerik, Kullanıcılar'ın kâr amacı gütmeksizin, kişisel amaçla kullanımları için hazırlanmıştır ve Şirket'in önceden alınan yazılı izni olmadan, doğrudan veya dolaylı olarak, aynı veya farklı bir dilde, indirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayınlanamaz, değiştirilemez, aynen veya değiştirilerek veya ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle de olsa kullanılamaz, hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz ve sair surette üzerinde tasarrufta bulunulamaz, söz konusu eylemler teşvik edilemez veya bu eylemlerin gerçekleştirilmesinde yardımcı olunamaz.

Bu sitede yayınlananlar ve Arateks Sanayi ve Ticaret A.Ş.'e gönderilen e-postalar gizli değildir ve Arateks Sanayi ve Ticaret A.Ş. bunların kullanımından veya ifşa edilmesinden doğan hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu siteye veya Arateks Sanayi ve Ticaret A.Ş.'i elektronik posta ile gönderdiğiniz tüm iletişim ve (sınırsız olarak istenmeyen fikirler, tavsiyeler veya malzemeler de dahil olmak üzere) diğer malzemelerin yegane sahibi Arateks Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dır ve öyle kalacaktır ve bunlar tazminat gerektirmeksizin, Arateks Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ticari veya diğer herhangi bir amaç için kullanılabilir.

Her İşbu Kullanım Şartları ve/veya internet sitesi'ne ilişkin olarak söz konusu olabilecek her türlü uyuşmazlık, iddia ve talepte, kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmaksızın, yürürlükte bulunan Türk Kanunları'nın uygulanacağı; işbu Şartların ve Şirket'e ait kayıtların (bilgisayar kayıtları dâhil olmak üzere) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesine uygun olarak tek ve gerçek münhasır delil olarak kabul edileceği; işbu Şartların Türkçe metninin esas alınacağı ve Kahramanmaraş Mahkemeleri ile İcra ve İflas Dairelerinin tek yetkili olacağı Şirket tarafından beyan ve Kullanıcılar tarafından kabul ve taahhüt edilmektedir.

İşbu Kullanım Şartları'nın herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması diğer hükümlerinin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez.

Şirket, İçerik'i işbu Şartlar da dâhil olmak üzere dilediği zaman, önceden haber vermek zorunluluğu bulunmaksızın, internet sitesi içeriğini tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme ve yayınını sonlandırma hakkına haizdir.