Arateks Sanayi ve Ticaret A.Ş.LOGO

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında, Arateks Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin "Veri Sorumlusu" sıfatıyla hareket ettiği hallerde, Kanunu'un 10.maddesine uygun olarak, gerçek kişilere ("Veri Sahibi"), Kişisel Verilerinin toplanma, işlenme, saklanma, korunma şekilleri, amaçları ile imha süreçlerine ve ayrıca Kanun uyarınca haklarını kullanma yöntemlerine ilişkin bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Arateks Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") olarak, Şirketimize emanet ettiğiniz Kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Arateks Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin Kanun'na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun'nda tanımlı şekli ile kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

I. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Veri Sorumlusu Arateks Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres Kılılı Mah. Tanrıverdi Cad. No:6 PK:33 46800 Türkoğlu Kahramanmaraş
Mernis No 0072 0055 0150 0016
Ticaret Sicil No 5310
İnternet Sitesi https://www.arateks.com.tr
Telefon +90 (344) 629 2439
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) arateks@hs03.kep.tr
Bilgi için e-mail kvkk@arateks.com.tr

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Arateks Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda yer alan amaçlarla ve bu kapsamda Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerine uygun olacak şekilde işlenmektedir:

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yabancı Personel Çalışma ve Oturma İzni İşlemleri
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanların hukuki işlemlerinin takibi amacıyla,
 • Personel masraflarının hesaplanması amacıyla
 • Performans değerlendirmesi yapmak ve ücret politikaları belirlemek amacıyla
 • KVKK'nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İşe alım sürecini tamamlamak
 • Çalışacağı departmana uygunluğunun görevinin ilgili birime uygunluğunun tespiti
 • Şirket ve müşteri güvenliğinin sağlanması
 • Çalışanların eğitim ve performans değerlendirmeleri
 • Finansal süreçlerin yürütülmesi (maaş, prim, vb)
 • Yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi
 • Çalışan adayının Pozisyonla ne kadar örtüştüğünün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için bilgilerinin kaydedilmesi
 • Şirkete ve şirket ile ilgili çalışma sahalarına gelen ziyaretçilerin, tedarikçi çalışanın ve yetkilisinin kimliğinin tespiti ve güvenliğin sağlanması
 •  
 • Şirket ile ticari ilişkide olan tedarikçilerin ; yetkilisi ve çalışanının tespiti amacıyla ve arada ki ticari ilişkinin yüklediği edimler sebebiyle
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla
 • Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın ve stajyerlerimizin ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, pazarlama faaliyetinin sürdürülmesi, müşteri takibinin sağlanması, iş güvenliği ve iş sürekliliğinin temini amacıyla,
 • Talep veya şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması; iç kontrol, denetim ve Şirket içi/dışı raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile bilgi sistemlerinin kurulması ve güvenliğinin sağlanması
 • Hizmet standartlarımızı yükseltmek ve geliştirmek amacıyla,
 • Ticari iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla
 • Şirketimizin taraf olduğu sözleşmelerin, şirketimiz tarafından eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,
 • Çalışanların, çalışan adaylarının, stajyerlerin , müşterilerin, misafirlerin ve Arateks Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ye ait binaların güvenliğini sağlayabilmek ve giriş-çıkışları kontrol edebilmek amacıyla,
 • Çalışan adaylarının işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanların, stajyerlerin ve tedarikçi çalışanının özlük dosyalarının oluşturulması ve Arateks Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin insan kaynakları politikalarının sürdürülmesi amacıyla,
 • Şirketimiz bünyesinde çalışan personelin moral ve motivasyonunu, performans düzeyini ve memnuniyetlerini, birbirleriyle ve şirketle olan etkileşimlerini artırmak ve şirkete olan bağlılıklarını sağlamak amacıyla,
 • Şirketin ticari satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla,
 • Şirketin kurumsal yazışmalarının yapılması amacıyla,
 • Şirkete temin edilen/ edilecek mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi, Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması

Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar üzerine kişisel veriler işlenecektir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturulacak ve güncellenerek işlenebilecektir.

 

III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE ve HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, ilişki içerisinde bulunulan Şirketlere, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanunu 'nun 8. ve 9'uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ya da ilgisiz üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

IV. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Arateks Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Arateks Sanayi ve Ticaret A.Ş.'in sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kanunu 'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

V. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU'NUN 11. MADDESINDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri, Şirkete ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na başvurarak; başvuru ve şikayet haklarını kullanabilirler.

Başvuru : Kişisel veri sahipleri, sahip oldukları hakları kullanabilmeleri için öncelikle Veri Sorumlusuna (Şirket) başvurmaları zorunludur. Bu yol tüketilmeden Kurula şikâyet yoluna gidilemez.

Şikayet : Kişisel veri sahipleri Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na şikayet yoluna başvurulabilmesi için; Veri Sorumlusu (Şirket) tarafından başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya 30 gün içinde başvuruya cevap verilmemiş olması gereklidir. Söz konusu kişilerin Şirkete başvurmadan doğrudan Kişisel Verileri Koruma Kurula şikayet yoluna gitmesi mümkün değildir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,
 •  
 • (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Arateks Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi, Arateks Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler tarafımızdan tarafından duyurulacaktır.

Bu çerçevede yazılı olarak Arateks Sanayi ve Ticaret A.Ş.'e yapacağınız başvuruların, internet sitemizde yayınlanan "Veri Sahibi Başvuru Formu" https://www.arateks.com.tr/kvkk/kvkk_basvuru.pdf kullanılarak;

Formun ıslak imzalı bir nüshasını Arateks Sanayi ve Ticaret A.Ş. adresine bizzat getirerek, Noter Vasıtası ile Tebligat göndererek ya da başvuru formunun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda tanımlı olan "güvenli elektronik imza" ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik arateks@hs03.kep.tr adresine e-posta veya KVKK Kanunu'nun belirleyeceği diğer yöntemlerle, iletilmesi gerekmektedir.

Söz konusu Verisahibi Başvuru Formunda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, yrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Kanun hakkında bilgi almak ve ilgili Mevzuata Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun internet sitesi olan https://kvkk.gov.tr ulaşabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi almak için; kvkk@arateks.com.tr veya +90 (344) 629 2439 bağlantıya geçebilirsiniz.